Algemeen

1.1. De website van Docwerkers vzw, beschikbaar op het adres www.docwerkers.be(hierna ook: “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van Docwerkers VZW , ondernemingsnummer BE.0843.833.880, met maatschappelijke zetel te Boerhaavestraat 93, 2060 Antwerpen, België  (hierna ook: “wij” of “ons”).

1.2. Deze privacy policy is van toepassing op de diensten op of via de Website geleverd door Docwerkers VZW en inzonderheid op de verwerking van persoonsgegevens op of via de Website door Docwerkers VZW. Deze privacy policy dekt op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen of van ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van Docwerkers VZW.

1.3. Docwerkers VZW verbindt zich ertoe zorg te dragen voor uw privacy en is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zien wij toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

1.4. Wij vinden uw privacy belangrijk. In deze policy leggen we uit welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op de Website, waarvoor we die gegevens gebruiken en aan wie we de gegevens doorgeven. Docwerkers VZW nodigt u uit deze privacy policy goed door te nemen. In geval van bijkomende vragen kunt u eenvoudigweg een e-mail richten aan info@docwerkers.be

1.6. Docwerkers VZW behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

1.7. U erkent en aanvaardt dat:

Docwerkers VZW momenteel alle noodzakelijke inspanningen levert en maatregelen neemt om de toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”) te implementeren in haar organisatiestructuur en systemen m.b.t. de Website die op enigerlei wijze betrekking hebben op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

2. Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

2.1. Vanaf het moment dat u zich akkoord verklaart met onze privacy policy (door deze website te gebruiken) geeft u Docwerkers VZW de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt zoals verder bepaald in deze privacy policy.

2.2. Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Website van inhoud over andere personen steeds de toestemming van de betrokken perso(o)n(en) is vereist.

2.3. Docwerkers VZW verzamelt en verwerkt in principe alle gegevens die door de gebruiker worden ingevoerd op de Website, waaronder ook de (persoons)gegevens  

2.4. Op de Website worden in ieder geval volgende persoonsgegevens opgevraagd, verzameld en verwerkt door Docwerkers VZW: naam, voornaam en e-mailadres.

2.5. Docwerkers VZW verzamelt en verwerkt o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen, de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s),  taalkeuze en de door u ingegeven zoekcriteria op de Website. Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie) en enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de diensten van Docwerkers VZW en/of de Website verzameld.

3. Gebruik en opslag van uw persoonsgegevens

3.1. Docwerkers VZW verzamelt, verwerkt en gebruikt de (persoons)gegevens die door u op of via de Website worden meegedeeld enkel om toegang tot en de goede werking van de Website mogelijk te maken en de diensten op of via de Website te verstrekken.

3.2. Na registratie op de Website wordt u geïnformeerd over de Website via nieuwsbrieven.

3.3. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het toesturen van informatie, vragen of direct marketing indien u Docwerkers VZW hiertoe de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven door u in te schrijven op de nieuwsbrief of door deze optie aan te klikken bij een donatie. U hebt overeenkomstig de Privacywet het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van uw gegevens voor direct marketing. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan info@docwerkers.be  waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

3.4. U erkent en aanvaardt dat Docwerkers VZW uw persoonsgegevens kan doorgeven aan bevoegde autoriteiten indien zij hierom uitdrukkelijk wordt verzocht en/of in geval van een wettelijke verplichting, een en ander in overeenstemming met de Privacywet.

3.5. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of wachtwoord worden verkocht of verhuurd aan derden.

3.6. De persoonsgegevens van de gebruiker worden opgeslagen op een beveiligde server.

4. Bewaren van uw persoonsgegevens

4.1 Gegevens van gebruikers die van de Website werden verwijderd, zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doeleinden te bereiken (zie o.m. artikel 3.1 hierboven) en kunnen nog enige tijd door Docwerkers VZW bewaard worden. In ieder geval worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan vijf (5) jaar na beëindiging van uw account.

5. Cookies

5.1. Op de Website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van de Website. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

5.2. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (inzonderheid artikel 129), gaat u akkoord met de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van cookies op de Website door op het desbetreffende vakje te klikken.

Op de Website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

Tijdelijke cookies: deze cookies worden gewist van zodra u uw browser afsluit en zijn onmisbaar om u op de Website te laten navigeren.

Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van Docwerkers VZW door te geven telkens iemand de Website bezoekt en blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt.

Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt teneinde de Website op behoorlijke wijze te laten functioneren.

Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.

5.3. U hebt het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van bovenvermelde cookies. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan info@docwerkers.be.

5.4. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. De persoonsgegevens worden door Docwerkers VZW op een zo veilig mogelijke manier verzameld en verwerkt. Docwerkers VZW neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen onder meer ongeoorloofde verwerking, verlies, misbruik of (niet toegelaten) wijziging.

6.2. De aangestelden van Docwerkers VZW die toegang hebben tot uw gegevens hebben de verplichting om het vertrouwelijk karakter van deze gegevens te eerbiedigen.

7. Uw rechten

7.1. Overeenkomstig de Privacywet hebt u het recht om op elk ogenblik en kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door ons werden verzameld.

7.2. U hebt het recht uw persoonsgegevens kosteloos te laten corrigeren of wijzigen.

7.3. U hebt tevens het recht om kosteloos de verwijdering of het verbod van gebruik van uw persoonsgegevens te vragen.

7.4. U kunt hiervoor eenvoudigweg een verzoek richten aan Docwerkers VZW op info@docwerkers.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

8. Contactgegevens

Naam en rechtsvorm: DOCWERKERS vzw

Adres: Boerhaavestraat 93 – 2060 Antwerpen

E-mailadres: info@docwerkers.be 

Blijf op de hoogte