ALGEMENE VOORWAARDEN:
1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde afwijkingen zijn onderstaande bepalingen van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op verhuur of prestaties. Door ondertekening van deze voorwaarden, door boeking of door bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden.
2. Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven te geschieden binnen 8 dagen na het leveren van diensten of goederen, voor wat gebreken in deze diensten of goederen betreft en binnen 8 dagen na factuurdatum, voor wat de inhoud van de factuur betreft. Na deze termijn zullen alle diensten, prijzen en voorwaarden als definitief worden beschouwd en volledig aanvaard door de klant. Hierbij verzaakt de klant ook formeel aan zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Elke clausule in tegenstrijd met deze algemene voorwaarden, wordt aanzien als niet bestaand, behoudens schriftelijke aanvaarding onzentwege, bestelling per bestelling, dienst per dienst.
3. De klant of afnemer kan nooit schadevergoeding eisen van Docwerkers vzw voor mislukking ten gevolge van door ons geleverde prestaties of door ons geleverd of verhuurd materiaal.
4. Bij de huur van materiaal verbindt de klant zich ertoe een alle risicoverzekering af te sluiten voor de gehele huurperiode en de nieuwwaarde van het materiaal. Elke schade die ontstaat aan het materiaal of diefstal van het materiaal gedurende de huurperiode blijft ten laste van de huurder. Bij afname verklaart de huurder voldoende technische kennis te hebben over de werking van het gehuurde materiaal. Indien het toestel niet aan de technische eisen van de verhuurder voldoet, zal de verhuurder trachten het gehuurde materiaal te vervangen door evenwaardig materiaal, doch dit tot maximum 24 uur na de aanvang van de gestelde huurperiode.
5. Bij het aangaan van een bestelling of boeking verplicht de klant zich tot afname. Bij annulatie binnen 24 uur voor de aanvang van een te presteren dienst, of indien er geen volledige werkdag tussen de annulatie en de dag van de geplande prestatie is, staat het ons vrij een schadeloosstelling van 68% van het normaal gefactureerde bedrag te eisen. Bij annulatie binnen 12 uur voor de aanvang van de dag van een prestatie, staat het ons vrij een schadeloosstelling van 100% van het normaal gefactureerde bedrag te eisen. Kostenloze annulaties voor zondag of maandag zijn enkel mogelijk op vrijdag. Bij late annulatie van 3 of meer op eenvolgende dagen, alsook alle buitenlandse opdrachten, kan een annulatievergoeding aangerekend worden die minstens 1/3 van het normaal gefactureerde bedrag bedraagt.
6. Alle facturen zijn betaalbaar voor de vervaldatum, aangeduid op de factuur, en alleszins binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de factuur niet werd voldaan binnen de vooropgestelde termijn, zal er van rechtswege en zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, enkel door het feit van niet‐betaling, een nalatigheidinterest van 1% per maand aangerekend worden op het nog verschuldigde bedrag.
7. Bovendien wordt bij overschrijding van de gestelde termijn of bij onvolledige betaling, het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 10%. De vergoeding zal in geen geval minder dan 62 euro bedragen.
8. Verder vervalt bij laatijdige betaling elke u toegestane korting op het standaardtarief van
Docwerkers vzw. Door niet‐betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de vroeger verleende betaalfaciliteiten.
9. Alle kosten verbonden aan het innen van niet‐betaalde facturen, inclusief erelonen van deurwaarders, advocaten en consulenten, evenals de gerechtskosten, zijn voor rekening van de klant.
10. Betalingen vanuit het buitenland dienen te gebeuren in de euromunt en doorstorting op rekening: IBAN: BE 23 0016 6657 5891 BIC: GEBABEBB
11. Elke betwisting in verband met de uitvoering van deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.